Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 10 augustus 2009

1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onder- staande begrippen de volgende betekenis:

1.1. NME-Atelier VOF:
hierna ook genoemd opdrachtnemer(s),ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg dossiernummer 14098557, met als doel zowel het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van natuur- en milieu -educatieve activiteiten bestemd voor (groepen van) volwassenen en /of (groepen van) kinderen, als het organiseren van overige (groeps)activiteiten voor jeugdige kinderen.

1.2. Directie van NME-Atelier:
zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg onder dossiernummer 14098557 NME-Atelier te Maastricht; Madeleine Scheeren.

1.3. Bijeenkomst/activiteit:
alle faciliteiten/diensten zoals beschreven – en overeengekomen – in een opdrachtbevestiging aan opdrachtnemer(s).

1.4. Opdrachtgever:
degene die de opdracht heeft gegeven tot, of in wiens naam opdrachtnemer(s) een bijeenkomst / activiteit organiseert (organiseren).

1.5. Deelnemer:
de volwassene of het (jeugdig) kind dat betrokken is bij een krachtens verstrekte opdracht, uit te voeren bijeenkomst/ activiteit.

1.6. Vergoeding:
het op basis van de geaccepteerde offerte door de opdrachtgever totaal te betalen factuurbedrag.

 

2. Werkingssfeer

2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Opdrachtnemers zijn slechts aan offertes, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat zij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

2.3. Van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden – waaronder onder meer inkoopvoorwaarden verstaan – maken nimmer deel uit van een overeenkomst tussen opdrachtnemer(s) en opdrachtgever.

2.4. In geval van tegenstrijdigheid van deze algemene leveringsvoorwaarden met die van een opdrachtgever of van derden prevaleren deze algemenen leveringsvoorwaarden.

 

3. Offertes

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend en verplichten opdrachtnemers niet tot het sluiten van een overeenkomst met de geadresseerde(n).

3.2. Offertes met een herhalend karakter betreffen slechts het door opdrachtnemers schriftelijk kenbaar gemaakte tijdsbestek.

3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders kenbaar gemaakt is de geldigheidsduur van onze offertes vier weken.

3.4. Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan opdrachtnemer(s) door leveranciers.

 

4. Volmacht

4.1. Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden.

4.2. Degene, die als opdrachtgever of namens de opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe bevoegd te zijn of door de opdrachtgever gemachtigd te zijn. Desgewenst kan de directie de gemachtigde verzoeken haar een door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte ondertekende machtiging, over te leggen.

 

5. Wijzigingen in de opdracht

5.1. Door opdrachtnemer schriftelijk geaccepteerde vanwege opdrachtgever voorgestelde wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, die leiden tot door opdrachtnemer niet in de offerte opgenomen kosten, worden de opdrachtgever alsnog in rekening gebracht.

5.2. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering van de opgedragen activiteiten / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.

5.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien in dat geval de opdrachtgever de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds in opdracht door opdrachtnemer uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst af te nemen tegen betaling van het deel van de overeengekomen som, dat overeenstemt met althans zich verhoudt tot de omvang van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst. Opdrachtnemer bepaalt bij verschil van mening dienaangaande welke de betalingsverplichting is van de opdrachtgever.

5.4. De offerte c.q. de opdrachtbevestiging vermeldt altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van opdrachtnemer is, kunnen hieraan door de opdrachtgever geen aanspraken meer ontleend worden.

 

6.Annulering totale boeking

6.1. Bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u maximaal 10% van de overeengekomen vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd.

6.2. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 30% van de overeengekomen vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd.

6.3. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 60% van de overeengekomen vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd.

6.4. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 90% van de overeengekomen vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd.

6.5. Bij annulering na de sub 6.4 vermelde termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

6.6. Indien een opdrachtgever en /of deelnemer niet conform de verstrekte opdracht zich tijdig op de schriftelijk bevestigde locatie meldt, en opdrachtnemer daardoor genoodzaakt zal zijn het vastgestelde uit te voeren programma aan te passen, kan opdrachtnemer de met de aanpassing van het programma gemoeid zijnde extra kosten alsnog aan de opdrachtgever en / of de deelnemer in rekening brengen.

6.7. Een verzoek tot annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

 

7. Wijziging in deelname aantallen

7.1. Tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit is het opdrachtgever toegestaan 10% van het overeengekomen aantal deelnemers in de opdrachtbevestiging kosteloos naar beneden bij te stellen.

7.2. Bijstelling van het deelnemersaantal dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

 

8. Betaling

8.1. De door opdrachtgever(s) vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

8.2. Opdrachtgever zal, na uitvoering van de verstrekte opdracht, de hem door opdrachtnemer gezonden factuur voldoen door bijschrijving van de overeengekomen vergoeding binnen twee weken na de factuurdatum naar de door opdrachtnemer opgegeven (bank)rekening, onder vermelding van het factuurnummer.

8.3. NME-Atelier is bevoegd om na ontvangst van een ondertekende opdrachtbevestiging, opdrachtgever middels factuur een voorschotbedrag van 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen. Eventuele verrekeningen in deelname en extra uitgaven zullen in de eindfactuur worden gecorrigeerd. Opdrachtgever dient de factuur wegens het voorschotbedrag te voldoen door bijschrijving van de overeengekomen vergoeding binnen twee weken na de factuurdatum naar de door opdrachtnemer opgegeven (bank)rekening, onder vermelding van het factuurnummer.

8.4. Extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit kan achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen twee weken na de factuurdatum te worden overgemaakt.

8.5. Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een bijeenkomst / activiteit worden achteraf gefactureerd.

8.6. Eventuele veranderingen in de b.t.w.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.

8.7. De opdrachtgever is verplicht tot betaling van elke hem gezonden factuur zonder korting, vermindering of verrekening met een vordering van hem op opdrachtnemer(s).

8.8. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling zonder geldige reden een voorschot factuur nalaat tijdig te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, buitengerechtelijk te ontbinden. De door opdrachtnemer gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.9. Vanaf de datum dat de opeisbare betalingen door de opdrachtgever plaats hadden moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, na een deugdelijke aanmaning met ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand telt.

8.10. Na een eerste schriftelijke sommatie met deugdelijke ingebrekestelling van opdrachtnemer komen alle door opdrachtnemer aan een met de invordering belaste derde door deze hem in rekening gebrachte verschuldigde kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 250,–).

 

9. Uitvoering opdracht

9.1. De opdrachtnemer(s) staat (staan) tegenover zijn opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door hem /hen geaccepteerde opdracht conform de middels de opdracht bevestiging vastgelegde afspraken. Voorzover voor de uitvoering van de opdracht inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo nodig overleg worden gevoerd met de opdrachtgever.

9.2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de krachtens opdracht te verrichten activiteiten worden uitgevoerd; de door hem verstrekte instructies dienen op juiste wijze te worden opgevolgd en / of uitgevoerd. Voorzover bij de uitvoering met het oog op de veiligheid en het welzijn van de deelnemers gebruik wordt ge- maakt van de door opdrachtnemer terzake te benutten uitvoeringsprotocollen hoe ook genaamd, dienen de deelnemers, voor zover opdrachtnemer hen terzake heeft geïnformeerd, zich strikt aan de in deze uitvoeringsprotocollen weergegeven instructies te houden en deze op te volgen.

9.3. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van een verstrekte opdracht en / of overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, aan een derde over te dragen.

 

10. Uitsluiting / beperking aansprakelijkheid

10.1. De opdrachtnemer(s) is (zijn) slechts aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens een deelnemer betrokken bij een verrichte opdracht indien diens schade het rechtstreekse gevolg is van een aan de opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de verstrekte of nadien gewijzigde opdracht. De opdrachtnemer(s) is (zijn) nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de deelnemers;

10.2. De opdrachtnemer(s) is (zijn) ook niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van door hem (hen) ingeschakelde derden.

10.3. Voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemaakte kosten, schade door stagnatie of andere schade dan bedoeld sub 10.1 die de opdrachtgever of een deelnemer lijdt als gevolg van de door de opdrachtnemer(s) ingevolge de hem (hen) verstrekte opdracht verrichte werkzaamheden, is (zijn) de opdrachtnemer(s) niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de betrokken opdrachtnemer(s).

10.4. Indien de aansprakelijkheid van opdrachtnemer(s) is vastgesteld, is opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor de directe door opdrachtgever of een deelnemer geleden schade tot ten hoogste het voor het uitvoeren van de opdracht overeengekomen bedrag, doch enkel in geval van dood of lichamelijk letsel tot ten hoogste het bedrag waartoe hij (zij) verzekerd is (zijn) c.q. de verzekeringsmaatschappij terzake uitkering verstrekt.

10.5. De opdrachtgever en / of de deelnemer betrokken bij een verrichte opdracht vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de door deze derden in het kader van de verrichte opdracht – al dan niet ten gevolge van een door tussenkomst van de opdrachtgever of de betrokken deelnemer – geleden schade.

 

11. Deelnemers en hun verplichtingen

11.1. Alle deelnemers moeten zich terdege ervan bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van NME-Atelier grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.

11.2. NME-Atelier behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname van een door hem georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.

11.3. Indien een deelnemer moeilijkheden veroorzaakt of mogelijk gaat veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag vertoont, onder meer betreffende het, met het oog op de veiligheid en / of het welzijn van de deelnemers en / of derden, niet opvolgen van door of namens de opdrachtnemer gegeven instructies, kan NME-Atelier besluiten hem verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie van de door de deelnemer verschuldigde vergoeding.

11.4. De opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aan de door opdrachtnemer(s) georganiseerde activiteiten zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

 

12. Verblijf op (overnachtigings)lokaties

12.1. Alle deelnemers verblijvend op door de opdrachtnemer of door derden in opdracht van opdrachtnemer beheerde locaties dienen de geldende huisregels en instructies op te volgen. Indien deelnemers geen gehoor geven aan de huisregels en instructies is opdrachtnemer gerechtigd de betreffende deelnemer het verblijf te ontzeggen, zonder het verlenen van (gedeeltelijke) restitutie van de te betalen vergoeding.

12.2. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, zover niet op de aansprakelijke deelnemer (-s) zelf vallen te verhalen, op de opdrachtgever verhaald worden.

 

13. Verhuur materialen

13.1. Bij de uitvoering van de opdracht stelt opdrachtnemer aan de opdrachtgever materialen en / of gereedschap ter beschikking hetzij om niet, hetzij tegen betaling van een vooraf vastgesteld bedrag.

13.2. De opdrachtgever dient de gehuurde materialen binnen de in de opdrachtbevestiging gestelde termijn, na de activiteit weer in de oorspronkelijke staat over te dragen aan opdrachtnemer(s).

13.3. Bij vermissing van en/of schade aan materialen zullen de kosten op de opdrachtgever verhaald worden. Schade en vermissing dienen direct aan opdrachtnemer(s) te worden gemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.

13.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aansprakelijkheid wegens schade aan andermans eigendommen (locaties) door het gebruik ervan of ten gevolge van het gebruik van de verhuurde materialen.

13.5. De opdrachtgever is gehouden tijdig zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen die voor de uitvoering van activiteiten noodzakelijk kunnen zijn. Indien de voorgeschreven vergunningen niet tijdig voorhanden zijn, kan opdrachtnemer zo nodig bepalen dat hetzij de activiteiten wegens de ontbrekende ver- gunningen niet doorgaan, hetzij de verleende opdracht wordt beëindigd in beide gevallen zonder (gedeeltelijke) restitutie van de verschuldigde vergoeding.

 

14. Nachtelijke activiteiten

Het is in heel Nederland niet toegestaan om zich na zonsondergang in de bossen te begeven. De eventuele gevolgen van het overtreden van deze bepaling kunnen niet op ons worden verhaald. Deelname aan nachtelijke activiteiten geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

 

15. Retentierecht

Met betrekking tot zaken van opdrachtgever die opdrachtnemer(s) onder zich heeft (hebben), is (zijn) opdrachtnemer(s) gerechtigd die zaken onder zich (hen) te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die opdrachtnemer(s) heeft (hebben) ge- maakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten vooraf genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

 

16. Overmacht

16.1. Indien de voortgang in de uitvoering van de verstrekte opdracht en / of een overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming – daaronder begrepen de gebleken onmogelijkheid tot inschakeling van een derde – in de nakoming wordt belemmerd en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan twee weken zal worden belemmerd, dan is (zijn) opdrachtnemer(s) gerechtigd om de opdracht en/of de overeenkomst, zon- der enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst, bij aangetekende brief buitengerechtelijk (deels) te ontbinden. In dit geval is de opdrachtgever gehouden opdracht- nemer de verschuldigde vergoeding, onder meer omvattend reeds gemaakte kosten, in verhouding tot het door opdrachtnemer verrichte werk, te betalen.

16.2. In geval van een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zal (zullen) opdrachtnemer(s) de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed schriftelijk mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever twee weken de tijd om de opdracht en/of overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot ontbinding, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de opdracht en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van een deel van de overeengekomen vergoeding welk deel in overeenstemming is met het door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de opdracht en/of overeenkomst.

16.3. Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de opdrachten/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, voor jeugdige deelnemers niet passende weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en / of over- eenkomst onvoorzienbare omstandigheden die uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de opdrachtgever / wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen.

 

17. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht

17.1. Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door opdrachtnemer(s) bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke zullen opdrachtnemer(s) toebehoren.

17.2. Indien de opdrachtgever een bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke door opdrachtnemer(s) laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebracht kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.

17.3. Indien derden opdrachtnemer aansprakelijk zouden stellen wegens schending van het auteursrecht en /of intellectuele eigendomsrechten, is opdrachtnemer gerechtigd de reeds verstrekte opdracht en / of overeenkomst buitengerechtelijk bij aangetekende brief geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht te ontbinden; van dit recht tot ontbinding zal opdrachtnemer geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever.

 

18. Klachten

18.1. Tenzij anders is overeengekomen dienen reclames met betrekking tot een door opdrachtnemer krachtens opdracht georganiseerde bijeenkomst / activiteit binnen zeven dagen na afloop van de bijeenkomst / activiteit respectievelijk nadat door opdrachtnemer een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht, schriftelijk met een duidelijke opgave van de klachten, bij opdrachtnemer te worden ingediend.

18.2. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de hem door opdrachtnemer gezonden factuur tijdig te betalen.

 

19. Geschillenbeslechtiging

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Maastricht.

 

20.Toepasselijk recht

Op elke opdracht/overeenkomst tussen opdrachtnemer(s) en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.